Indhold:

Historien bag Sydjysk Udstilling 1951

Initiativrådet
Allerede inden Sydjydsk Udstilling slog porten op for publikum, var man i byen begyndt at overveje, hvordan man bedst kunne bevare samarbejdsånden fra udstillingen. Den havde givet byen en indsprøjtning af initiativ og vist vejen fremad.

På et møde 29. juni 1951 for særligt indbudte bor-gere besluttede man at oprette Vejen Initiativråd. Rådet kom til at bestå af 30 udpegede medlem-mer. Handelsstandsforeningen, Turistforeningen, Kunst- og Museumsforeningen, sportsforeningerne, Borgerforeningen, Håndværkerforeningen, ung-domsforeningerne, andelsbevægelsen, industrien og landbruget fik hver ret til at udpege et medlem. Vejen Sogneråd udpegede to medlemmer og Ar-bejdernes Fællesorganisation tre medlemmer. De sidste femten medlemmer blev udpeget af Rådet.

Der blev ikke betalt kontingent til rådet, indtægterne skulle skaffes gennem indtægtsgivende arrangementer.

November 1951 blev medlemmer af Initiativrå-det enige om, at det indtægtsgivende arrangement skulle være en tredages årlig byfest – Troldefesten.

Troldefesten kørte i mange år efter et fast mønster. Fra 1954 var de vigtigste elementer cirkus G.O.Gine og optoget gennem byens hovedgade. Festerne havde som regel et tema.

I 1968 gjorde man status. Initiativrådet havde siden oprettelsen haft en indtægt på 169.685 kr., som var blevet fordelt til både institutioner og foreninger i Vejen Kommune. Vejen-Hallen, Svømmebadet og Vejen Garden havde modtaget de største tilskud.