Indhold:

Mandagsmøder 2016

(nyeste referat øverst)

Referat af mandagsmøde, den 5.12.2016.

Vi var 27 fremmødte.

Efter kaffen og snakken bød Leif velkommen og begyndte med at orientere om, at bestyrelsen havde deltaget i et møde med Vejen Minibys bestyrelse med det formål at afdække, hvorvidt de to foreninger med fordel kunne etablere et samarbejde – ikke mindst på hjemmeside området.
Mødet imellem de to bestyrelser opfattede vi som positivt og det blev aftalt, at vi fremover burde mødes en gang i kvartalet.

Næste møde blev aftalt til tor. 16.02. 2017 kl. 10.30. Det var meningen, at de to foreningers web mastere skulle deltage i mødet. Desværre havde Christian fået forfald p.g.a sygdom, hvorimod Minibyens webmaster var til stede. Det forventes ikke, at der på kort sigt vil blive noget frugtbart  samarbejde imellem foreningerne på hjemmeside området.

 

Herefter gennemgik Leif de forskellige punkter på dagens agenda:

 

Christian startede og fortalte underholdende om sin barndoms jul.

 

Poul Erik fortsatte med sine jule erindringer fra sin Brørup barndom og senere ved Falck.

 

”Sydjysk Udstilling”s arbejdsgruppen påbegynder arbejdet 9. januar på arkivet.

 

Per opfordrede til, at der blev startet arbejdsgrupper vedrørende Vejens mange foreninger.

 

”Brejdablik”: Viggo Jensen orienterede om, hvilket materiale han havde bearbejdet vedr.  emnet og oplyste bl.a., at er fandtes flere gamle Super 8mm smalfilm fra diverse festoptog.

Mogens Krintel fortsatte med at oplyse, at han havde været i kontakt med Viggos to døtre  om at færdiggøre hidtil ubehandlet materiale vedr. Brejdablik.

 

Årsskrift: Mogens Krintel har tidligere i andre foreninger været behjælpelig med at skrive  og redigere disses årsskrifter og tilbød at være behjælpelig, såfremt Vejen Lokalhistoriske  Forening kunne beslutte at udgive et årsskrift. Foreslog at foreningen evt. oprettede et udvalg hertil.

 

Vi diskuterede mulighederne for at opnå økonomisk støtte udefra i f.m. projekter fremover.

Leif fortalte om arbejdet i forbindelse med børnehaver i Vejen.

 

Og så var tiden gået!

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!!

 

Næste møde er den 6. 02. 2017.

Med venlig hilsen

Per Christiansen Sekretær

 


Referat af mandagsmøde, den 7.11.2016.

Vi var 31 fremmødte.

Efter kaffen og snakken bød Leif velkommen og gav straks ordet til Linda Klitmøller, der, som annonceret i møde indkaldelsen, ville vise en gammel sort/hvid Alfa reklamefilm fra 1932 ”Familien Hansen” med bl.a. en purung Marguerite Viby i hovedrollen.

Linda indledte forud for filmen med et spændende foredrag om Alfa, der i 1898 startede med at producere margarine og som konstant udvidede og opkøbte konkurrenter i de følgende ca. 20 år.

Den økonomiske krise i 1920erne var meget hård ved margarine industrien med en meget hård konkurrence om kunderne som resultat.
Hele dette foredrag, og flere oplysninger om ”Alfa” fra arkivet vil på et senere tidspunkt komme på vores hjemmeside.

Filmen ”Familien Hansen” var meget underholdende og mange af tilskuerne huskede flere af de reklame ”stunts”, der vistes. Filmen var et af mange reklame fremstød fra ”Alfa´s” side.

Denne underholdning gav fortjent applaus!

Tiden var nu fremskreden og vi gik videre med:

Leif, der orienterede om, at han selv og Louis Timmermann havde dannet en arbejdsgruppe: Børnehaver i Vejen – og efterlyste et medlem mere til gruppen.

Per, der i forlængelse af orienteringen på sidste møde om den spæde begyndelse på emnet ”Vejen Svømmebad” i 1941-42, gav eksempler på hvorledes dette stikord kunne åbne op for en bred vifte af lokalhistoriske tiltag f. eks. fotos, erindringer, avis artikler,, opstart – og drift af Vejen Svømmeklub osv. osv. Der er nok at tage fat på!

Christian, der gennemgik de problemer, et nedbrud af hjemmesiden havde medført, og som oplyste, at siden nu snart kørte som ønsket igen.

Herefter opfordrede Christian medlemmerne om at tænke sig tilbage til tiden omkring Sydjysk Udstilling (1951) for at kunne bidrage med oplevelser, som hver især havde haft i denne tidsperiode.

Der blev ved Lindas foredrag anvendt ”Tele slynge”, og der er nu kommet opfordringer til, at foreningen fremover i forbindelse med foredrag m.v. anvender tele slynge som standard.

Mødet sluttede 1715.

Per Christiansen
Sekretær


Referat af mandagsmøde, den 3.10.2016.

Vi var 19 fremmødte, så sommeren var tilsyneladende stadig i gang!

Velkommen ved Leif.

Vi startede med ”Nyt fra bestyrelsen”.

Vores kasserer Poul Erik orienterede om, at foreningen havde eksemplarer af tre bøger, der kunne lånes af medlemmerne. Det er: Mogens Krintels erindringer, P. Pedersens bog om ”P.P.Møbler” og Niels Fjords erindringer.

Per Christiansen orienterede om et indlæg, ”Vejen Svømmebad – fra tanke til handling”, der nu er lagt på hjemmesiden, og som beskriver det allerførste initiativ i begyndelsen af 1940ene til indsamling af penge fra Vejens borgere til et svømmebad.

Christian Roost orienterede herefter om status på hjemmesiden.

Leif gennemgik herefter en slags status over hvor vi var rent foreningsmæssigt omhandlende bl.a. ”Hvad har vi udrettet”, ”Hvad er vi gode til?”, ”Hvad er lykkedes?”, Hvad er foreningens omdømme i Vejen?”, ”Hvordan er vores forhold til div. samarbejdspartnere?”.

Det fik vi en god snak om.

Næste punkt drejede sig om foreningens mål for fremtiden.

Her vendte vi vores møders indhold, hvordan fortsætter vi fremover, nye arbejdsmetoder, div. nye emner at kaste sig over, samarbejde med arkivet (fysisk arbejde på arkivet såvel som bear-

bejdelse af emner lånt fra arkivet).

Leif havde en håndfuld interessante avisudklip med fra 1940ene, som han læste op, og han sluttede med at vise en hel del fotos fra Billing Land fra 1970erne.

Mødet sluttede 1715.

Per Christiansen

Sekretær


Referat af mandagsmøde, den 5.09.2016.


Vi var 27 fremmødte.

Velkommen tilbage efter sommerferien ved Leif:
Nævnte at bestyrelsen overvejede et evt. samarbejde med Vejen Mini By.

Bestyrelsen vil gerne have, at medlemmerne ville overveje aktivt at deltage i lidt gruppearbejde – herom senere.

Omtalte arrangementet d. 3.09. ”Troldedagen”, hvor vi havde en stand i et telt, som vi delte med et cafeteria, Vejen Mini By, Vejen Lokalhistoriske Arkiv og Mogens Krintel, der havde en udstilling om Vejen Garden.

Vi havde en opstilling med 6 skærme incl. én skærm til arkivet der viste ”Sydjysk Udstilling”. John havde lagt vores lokalhistoriske materiale ind på de øvrige 5 skærme.
Herudover havde vi ophængt diverse plancher med lokalhistorisk materiale.

Herefter blev ordet givet til Poul Erik, der bød velkommen til dagens foredragsholder … Mogens Krintel.
Mogens fortalte herefter en spændende historie om, hvorfor og hvordan han blev forfatter til bogen om sit liv, som han valgte at udgive i anledning af sin 70års fødselsdag. En glimrende fortælling, der både kunne tilskynde os tilhørere til og afskrække os fra at kaste os over en sådan kæmpe opgave.
Mogens høstede et fortjent bifald.

Leif vendte herefter tilbage til emnet ”gruppearbejde”. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at deltage i div. gruppearbejder – f. eks. i grupper på 3-4 medlemmer. Opgaverne vil være at indsamle og senere bearbejde lokalhistorisk materiale indenfor diverse emner. Det kunne f. eks. være skoler, foreninger, erhvervsliv etc., baseret på f. eks. erindringer, materiale fra pressen, fotos m.v.
Leif nævnte, at der allerede var et tiltag vedr. børnehaver.

Vi diskuterede herefter diverse muligheder.

Mødet sluttede kl. 17.15

 

Per Christiansen
sekretær 


 

 

 Referat af mandagsmøde, den 2.05.2016.

 

Vi var 25 fremmødte.

Efter kaffe og kage bød Per Velkommen - Leif og Bodil ferierede på Kreta -,  og vi kunne glæde os over at have besøg af Alice og Poul Erik fra Holstebro.


Fra bestyrelsen orienteredes herefter for en god ordens skyld om udfaldet af konstitueringen efter generalforsamlingen (referat findes på hjemmesiden). - Kassereren var glad – underforstået:  kontingenterne var på plads. -


Webmasteren orienterede om, at Berthas afskrift af Søren Willadsens udpluk af sine dagbogsoptegnelser fra sin ”naver” rejse i 1890erne nu lå på hjemmesiden ”Vejenbys.dk”. -


Per Efterlyste et par frivillige til - på et senere tidspunkt – sammen med arkivet at gennemgå og indscanne relevante lysbilleder fra Vejens plejehjem fra først i 1980erne. (Ove Jørgensen gav tilsagn).


Louis Timmermann oplyste, at han og Leif havde besøgt Charlotte Busk og fået en hel del informationer om starten på børnehaver i Vejen.


Herefter var det tid til dagens indlæg: Per viste og Bertha kommenterede en 16mm sort/hvid stumfilm fra 2. juli 1937. Filmen omhandlede  brylluppet imellem Dir. Olav Vang Lauridsens datter Ester og Poul Færgeman. Brylluppet blev holdt i Vejen, og vielsen foregik i Vejen Kirke v/ provst Lindegaard. Der var mange kendte gæster, både fra Vejen og fra resten af kongeriget. Bertha, der kunne huske mange fra familien, fortalte herom, og mange af vores medlemmer genkendte adskillige Vejen borgere fra den tid. Filmen var optaget af Olavs ældste søn ingeniør Jørgen Vang-Lauridsen og stillet til rådighed af dennes søn advokat Henrik Vang-Lauridsen til brug for Vejen Lokalhistoriske Forenings arbejde.


Snakken gik, og mødet sluttede 17.15.


I ønskes alle en god sommer – vi ses igen 5. september!


Per Christiansen
Sekretær

P.S.: Tak til Alice, der er en knag til det der med kirkebøger! Alice fandt efterfølgende ud af bryllupsdatoen samt en del informationer om brudgommens familiebaggrund.

P.P.S.: Den 5. maj blev der gennemført en flot mindehøjtidelighed ved frihedskæmper graven i Grønvang Skov. Hjemmeværnskompagni Vejen deltog med fanemarch og musik. Der blev nedlagt kranse af cheferne for Vejen Lokalpoliti og Hjemmeværnskompagniet, og der blev holdt tale af kompagnichefen.
Det blev oplyst, at højtideligheden nu atter vil blive en fast årlig tradition, der vil blive varetaget af Hjemmeværnskompagni Vejen.

 


 

 

Referat af mandagsmøde, den 4.04.2016

Der var 26 fremmødte.

Velkomst til mandagsmøde og generalforsamling ved formand Leif

Poul Erik fortæller om FalckGeneralforsamlingen afsluttet kl. 1615 (se referatet under Generalforsamling 2016) og ordet blev herefter givet til dagens foredragsholder Poul Erik Poder.

Emnet var Poul Eriks liv med Falck, og medens et par fyldige mapper med fotos/klip m.m. cirkulerede, gav Poul Erik os en spændende fortælling om livet som ”Falck”- mand krydret med mange fængslende episoder – gode såvel som triste.

Der var mange kommentarer og spørgsmål til dette fremragende indlæg!

Klik på billedet

Mødet sluttede kl. 1715.

Per Christiansen

sekretær


 

Referat af mandagsmøde, den 7.03..2016.

 Vi var 28  fremmødte.

 Leif bød velkommen og orienterede om, at han og Christian havde været på  kursus i Haderslev omhandlende de grundlæggende regler og procedurer,  der gælder i forbindelse med at arbejde i et arkiv.  Leif havde desuden deltaget nogle aftener i et kursus, der omhandlede ”læsning”  af diverse korttyper.  Leif orienterede endvidere om, at der på næste møde, den 4. april afholdes generalforsamling jævnfør vedtægterne (se hjemmesiden).

Bertha havde udarbejdet et uddrag af Niels Fjords bog:”Fortællinger og skitser fra     mit liv”. Bertha fortalte om bogens indhold og hvilken fornøjelse, det havde været at  læse den. Uddraget er blevet lagt på hjemmesiden under ”Fortællinger”.

Christian Roost gennemgik herefter om tilblivelsen af foreningens ”nye” hjemmeside: ”Vejenbys.dk” der er etableret på et nyt og mere fleksibelt system (CMS). Arbejdet  med overførsel af indhold fra den ”gamle” hjemmeside skrider frem.  Vores gamle hjemmeside (Vejenby.dk) bibeholdes. Blandt andet vil hele området med  ”Husene og beboerne” forblive her. Christian viste, at resultatet af arbejdet i ”Købmands gruppen” nu var lagt på  Vejenbys.dk.

På opfordring fortalte Preben Schmidt herefter om sit professionelle liv fra bydreng  over købmand til vinhandler og fik fortjent applaus.

Sekretæren opfordrede på falderebet de enkelte medlemmer om at overveje positivt,  om ikke en plads i bestyrelsen i de kommende par år kunne være interessant – vi  skal jo kunne fungere.

Mødet sluttede kl. 1715.

Per Christiansen
Sekretær

  Referat af mandagsmøde, den 1. februar 2016
Der var 30 til stede.
Vi startede med kaffe og mødet begyndte kl.1530.
Leif bød velkommen og orienterede om, at det var muligt at betale kontingent for foreningsåret 2016 – Poul Erik kasserer havde fra før mødets begyndelse haft travlt nede i ”sit” hjørne med at inkassere penge og udlevere medlemskort.

Herefter fik Linda Klitmøller ordet, og hun opfordrede til, at man oprettede en  arbejdsgruppe med det formål at arbejde med emnet ” Børnehaver i Vejen”. Arkivet har så godt som ingen oplysninger om, hvornår de første børnepasningsordninger blev etableret i Vejen.

Herefter orienterede Leif om, at bestyrelsen havde arbejdet med et udkast til et forslag
til et mere formaliseret samarbejde med arkivet.

Per havde afhentet en kasse med lysbilleder, der stammede fra byens plejehjem tilbage
i 1980erne og opfordrede til, at interesserede medlemmer gik i gang med at udvælge,
hvad vi evt. kunne bruge.

Poul Erik efterlyste interesserede til en gruppe til at arbejde med Vejen brandstation.

Herefter tog mødeleder Leif over for at tale om kvarteret omkring Præstevænget, Skolegade og Fr. d. 7.s Gade for ca. 100 år siden. Der var nogle tekniske startvanskeligheder, så vi blev ikke helt færdige og ser frem til at høre mere en anden gang.

Mødet sluttede kl. 1715.
Per Christiansen
Sekretær

Referat af mandagsmøde, den 5.09.2016.

 

 

Vi var 27 fremmødte.

 

Velkommen tilbage efter sommerferien ved Leif:

  • Nævnte at bestyrelsen overvejede et evt. samarbejde med Vejen Mini By.

  • Bestyrelsen vil gerne have, at medlemmerne ville overveje aktivt at del-

tage i lidt gruppearbejde – herom senere.

  • Omtalte arrangementet d. 3.09. ”Troldedagen”, hvor vi havde en stand i

et telt, som vi delte med et cafeteria, Vejen Mini By, Vejen Lokalhistoriske

Arkiv og Mogens Krintel, der havde en udstilling om Vejen Garden.

  • Vi havde en opstilling med 6 skærme incl. én skærm til arkivet der viste

Sydjysk Udstilling”. John havde lagt vores lokalhistoriske materiale ind på

de øvrige 5 skærme.

Herudover havde vi ophængt diverse plancher med lokalhistorisk materiale.

 

Herefter blev ordet givet til Poul Erik, der bød velkommen til dagens foredragsholder …

Mogens Krintel.

Mogens fortalte herefter en spændende historie om, hvorfor og hvordan han blev forfatter til

bogen om sit liv, som han valgte at udgive i anledning af sin 70års fødselsdag. En glimrende

fortælling, der både kunne tilskynde os tilhørere til og afskrække os fra at kaste os over en

sådan kæmpe opgave.

Mogens høstede et fortjent bifald.

 

Leif vendte herefter tilbage til emnet ”gruppearbejde”. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at deltage i div. gruppearbejder – f. eks. i grupper på 3-4 medlemmer. Opgaverne vil være at indsamle og senere bearbejde lokalhistorisk materiale indenfor diverse emner. Det kunne f. eks. være skoler, foreninger, erhvervsliv etc., baseret på f. eks. erindringer, materiale fra pressen, fotos m.v.

Leif nævnte, at der allerede var et tiltag vedr. børnehaver.

Vi diskuterede herefter diverse muligheder.

 

Mødet sluttede kl. 17.15

 

 

Med venlig hilsen

 

Per Christiansen

sekretær